...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނަގަނޑުމަތި
ނ.
(1) ބުރިކައްޓާއި ޅިނދުމަށްޗާއި ބެދުނު ހިސާބު.
(2) ގުޑީގެ މައިގަނޑާއި ފިންދުންޏާއި ބެދުނުތަން.
(3) ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ފިނދުފަތާއި ހަށިގަނޑާއި ބެދުނުތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ