...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނި
ނއ.
(1) ގިނަމިނުންމަދު.
(2) ފުރިހަމަނޫން.
(3) ހުންނަންވާ މިންވަރުންމަދު.
(4) ނ.
މީރުވަސް ދުވާ ހުދުކުލައިގެ އަށްފިޔަ މަލެއްއަޅާ ގަހެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ލަކުޑިމޮޅު ގަހެކެވެ.
(5) އުނިގަހުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާކަމެއްނެތުން . ހިރުއެރުން . ހިރުގިރުން . ހިމަ . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހުލި . ހުލިވުން . ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދުންތެރި . ނުކުޅެދުންތެރިކަން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ރަށްގިރުން . ބަހަރު . ބަމަރު . ބަމަރުފުސްބަ . ބޯނެތް . ކަށިނުޖެހޭ ދޮން ލުނބޮއެއްހެން . ކަށިބުރޮޅި . ކަނިކަން . ކަނުލޯބި . ކަންފަތި . ކަންފަތިވުން . ކިރުއުނިޔަ . ކުރެހިވެން . ކުދި . ކުދިރުވާލި . ކުދިކުރުން . ކުދު . ކުޑަ . ކުޑަކަން . ކުޑަވުން . ކޫރު . ކެހި . ކޮށުން . އަބުރާބެހުން . އައިބު . އައިބުކިއުން . އައިބުފޮރުވުން . އަމަށުން . އަޑިގަނޑު . އުނި . އުނިމާ . އުނިމޫވެން . އުނިޔަފަނި . އުއިކެނޑުން . އުޑި . އެކުނި . ވެލިއުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ