...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނިކުރުން
މ.
(1) މަދުކުރުން.
(2) ކުޑަކުރުން.
(3) ހިމަނަންވާ ބައެއް ނުހިމެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަކުރުން . ކުދިކުރުން . ކޮށުން . ފަތާކުރުން . ތުނިކުރުން . ތެތަށްކެނޑުން . ލުއިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ