...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނިވުން
މ.
(1) ކުޑަވުން.
(2) ހަމަނުވުން.
(3) މަދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަވުން . ކަންފަތި . ކަންފަތިވުން . ކުޑަވުން . މަދުވުން . ތިރިވުން . ގެއްލުންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ