...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުން
ެއް ޒާތުގެ ދިރޭއެއްޗެހީގެ ހަންގަނޑުގައި އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިސާލު:
ބަނބުކޭލުގެއުން، ބޯވަޔާއި ހުއިފިލަނޑާ ފަދަ ތަކެތީގައި ހުންނަ އުން.
(3) މީހުން ހަދާ ބައެއް ތަކެތީގައި އުފުލާފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިސާލު:
ފުޓްބޯޅަ ބޫޓުގެ ދަށްފަރާތުގައި ހުންނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކެއުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަންދަ . ހަރުކުރުން . ހަބޭސްކުރުން . ހަކާވުން . ހައްމަތަކުރުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަވީރުވުން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހާކާވުން . ހާވިޔާވުން . ހާޒިރުވުން . ހާޖިވެރިކަމު ދިޔުން . ހާޖިތަށްދިއުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނގުން . ހިނެއިން . ހިންގުން . ހިރުވުން . ހިރުގިރުން . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗަށްގެއުން . ހިތަށްއެރުން . ހިތަށްއެރުވުން . ހިތާކުޅެލުން . ހިތާމަކުރުން . ހިތުންފިލުން . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަކިހުނު . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލުއްދަލާ . ހިޔަމަރިނދަލި . ހިޖުރަ . ހީސްލުން . ހުހިޖެހުން . ހުންކާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ