...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަ
ނ.
(1) އެއްޗެހި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް، ފޮތިން، ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗަކުން ފަހާފައި ނުވަތަ ހަދާފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
ކަނޑި، ބަޑި، ވަޅި، ޓީވީ ފަދަ އެއްޗެހީގެ އުރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިއަ . ހިއްޕި . ހުރަވަޅި . ހުރަސް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުދުއިށިމިޔަރަ . ހުދެއޮނޓާމޭރެ . ހޭރޭމިޔަރު . ހޭފަށް . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޯޖާ . ނިދަންމިޔަރު . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ރަންބޮލި . ރަތަކަޅޯއް . ބައިންގަނޑު . ބީމަހީމަ . ބުއް . ބޭރުތޮށި . ބޮއްބޯ . ބޮއްބޯކެޑާ . ބޯނށިފިއަ . ކަހި . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަށިމިޔަރު . ކަނޑުކާޅު . ކަނޮޅި . ކަންނެލި . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކައްޓަފުޅި . ކިރަ . ކިރުހިއްޕި . ކިރުއެރުން . ކިރުދަމާފުޅި . ކިރުދިނުން . ކިރުޖެއްސުން . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކިސްފާ . ކުނަހަނގާލިގަނޑު . ކޭސުލި . ކޮށީ މީހުން . ކޮތަޅު . އަނދުންއުރަ . އަންގީ . އަރާފައިބާވައި . އަޅިކަޅޯއް . އައިންމަތީމިޔަރު . އަތުއުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ