...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަމަތި
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި މަންމަލި ޖަނަވާރުގެ ކިރު އުފެދޭ ގުނަވަން.
(2) އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މޭމަތީގައި އުފުލުފިފައި ހުންނަ ގުނަވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕި . ބުއް . ބޮއްބޯ . ކިރަ . ކިރުހިއްޕި . ކިރުދިނުން . ކިސްފާ . މަޑަ . މުލަ . ދެމަރު . ތިނަ . ތިނެޔާ . ލިބާހަށްއައިބުވުން . ގަންމަޑަ . ގަމަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ