...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރު
ނ.
ދެފަރާތުގެ އުކުޅުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހިނގާތަރި . ހެދިހަނދު . ނާރު . ނާރޯޒު . ބައި . ބުރު . ބުރުއެޅުން . ބެނޮވުން . ކޭތަ . އަރުވަޑުވާކަން . އިރުއްޓުން . އުރާ . އުރުކުޅުން . އުރުވަޑުވާ . އުރުވަޑުވާކަން . އުރުވެޑުވުން . އުރުލެފުން . އުރުޖެހުން . އުމުރު . ވަން . ވަގުތުގައު . ވާހަކަކިޔުން . މަރުޙަލާ . މުޑުވައްކުރުން . ފައްތަރު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ދައުރާނަ . ދައުރާނަވުން . ދައުރުކުރުން . ދައުރުކެރުން . ދައުރުކެޑުން . ދައޮރެ . ދަތުރު . ދަތުރުކުރުން . ދިދަދަނޑިމަސް . ދީލަތިކަން . ތޮއްވަރި . ލޭހިނގުން . ލޭމައްޗަށްދިއުން . ގުލާބުޖާމް . ސޮހިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ