...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރުން
މ.
(1) ކިހިލިޖެހުން.
(2) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެއް އެއެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ނެތްތާކު ބީހި ހަރުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެނޮވުން . އުރާ . އުރުވެޑުވުން . އުރުޖެހުން . ވަން . ވާހަކަކިޔުން . ފައްތަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ