...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރުވަޑުވާ
ނ.
(1) ގަނޑުވަރުތެރޭގެ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުން އުރުވަޑުވާން ގެންގުޅޭ އަންހެން މީހާ.
(2) ސަރުކާރުން މި މީހަކަށް ދެއްވާ އުޖޫރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުވަޑުވާކަން . އުރުވަޑުވާ . އުރުވަޑުވާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ