...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރުތެރެ
ނ.
ކުއްޖަކު އުރައިގެން ހުންނަ އިރު، ގައިގައި އެކުއްޖާ ޖެހޭ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮއްވަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ