...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅަ
ނ.
ފޭރާންކުރާއިރާއި ކުނާވިޔާއިރު އުއިގަނޑުގެ ފަށްތައް، މައްޗަށް ނަގާން ލައްވާމަޅިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅާ . ހަންޑިއުޅައު . ހަކަވެޅާ . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހަލަކަ . ހިނގުން . ހީލި . ހީލިކަށިގަނޑު . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުޅު . ހެކު . ހޯހިރިބެލުން . ނައު . ނައްޓައިލުން . ނިގާރަން . ނެވިމަޅު . ރާޅުތެޅުން . ރާޅުޖެހުން . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރާޑަރު . ރިއްސެޔޮފަށް . ރޮކެޓު . ބަނގަލާބޯޓު . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަރުގޮނު . ބައްތެލި . ބައްޓަންކަނި . ބަސް . ބާލިދީ . ބިއްލަޑީ . ބީހުން . ބެހިގެންދިއުން . ބޭރުމެށުން . ބޮއި . ބޮއްކުރާ . ބޯރުދޫ . ބޯޓު . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަނޑުފޭރުން . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަރަންޓީނުދިދަ . ކައްޕިތާނު . ކަފުޖެހުން . ކަލޭގެ . ކަސަބުކަން . ކުނބުކޮޅުގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ