...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅަނދު
ނ.
(1) އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ޖައްވާއި ކަނޑުއަޑިން ދަތުރުކުރާން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެތި.
(2) އިހުގައި ދައުލަތުން ދުއްވާތަކެތި މިއެއްޗެހީގައި ރިއްސެޔޮފަށެއް ދަމާހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުން . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ނައު . ނިގާރަން . ނެވިމަޅު . ރާޅުތެޅުން . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރިއްސެޔޮފަށް . ރޮކެޓު . ބަނގަލާބޯޓު . ބަރުގޮނު . ބޮއި . ބޯރުދޫ . ބޯޓު . ކަނޑުފޭރުން . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކައްޕިތާނު . ކަފުޖެހުން . ކަލޭގެ . ކަސަބުކަން . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކުޑަރިޔާ . ކުޑަކުނބު . ކެނބުން . ކޮންނަބޯޓު . އަރުމާދު . އައްޓަމަސް . އަމަރާލި . އާލާތަށްގޮވުން . އާލާތްކުރުން . އުޅަނދުމަތީބޭކަލުން . އޮޅުދޫއޮޑި . ވައިކަނިވުން . ވައިކަރަދޫ ބޮޑުރޯނު . ވީއްލައިލުން . ވެދުންއޮޑި . މައިފަތް . މަތިންއެއްލުން . މަލިޔާގަނޑަ . މަގުފޭރުން . މަސްއޮޑި . މާލިމީ . މާލިމީކަން . މުދިމު . މެދުކުނބު . މޯހިރު . ފަހަރު . ފަހިކޮށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ