...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅިކޮށާރު
ނ.
އިހުގައި މުހިންމު އެއްޗެހި ރައްކާކުރަން ތިރީގައި ވަތްގަނޑެއް ލާފައި ހަދާފައި ހުންނަ ކޮށާރު.
މީގެ ވަތްގަނޑުގައި ހުންނަ ދޮރު ހުޅުވާ ލައްޕާނީ އެއްފަރާތަކަށް ކަހާލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ