...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅުން
ް.
މިސާލު:
ދިރިއުޅޭއުޅުން.
(5) އިންސާނެއް ނުވަތަ ދިރޭއެއްޗެއް އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ޙަރަކާތް ކުރާގޮތް.
މިސާލު:
މީނާގެ އުޅުން މިހުންނަ ގޮތް ރަނގަޅެއްނޫނެވެ.
(6) ނއނ.
ގޮތްހުރިކަން.
މިސާލު:
އެއީ ވަރަށް އުޅުންހުރި މީހެކެވެ.
(7) މަޖާޒު:
ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކިޔާލަވަ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަލަބޮލިވުން . ހަޔާތް . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހިނގާބިނގާވުން . ހިރުވުން . ހިތަކަށްބިތަކަށްތެޅުން . ހިތީބޯޓް . ހިތްއަވަސްވުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުނިފެންބޮއިގެންއުޅުން . ހޫރުން . ހެއްސޯހެދުން . ހެދިގަތުން . ހެދިގެންއުޅުން . ހެދުން . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހެލިފެލިވުން . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭކުން . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ނަކަލުކުރުން . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ނާށިލުން . ނާސިހެދުން . ނިއުޅުންޖެހުން . ނީސްތާށި . ނީސްތާށްޓަށްއެރުން . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ނުކެރުން . ނުވާދުވަހުން ބޮޑުވެގެން އުޅުން . ނުފޯރާފޮތިން ފޫގެޅުން . ނޫންކަމަށްހެދުން . ނެރަށް އެރުން . ނެތްހިތްވަރުލުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނޯށަށްވަނުން . ރަށްކުޑަޔަށްލުން . ރަށްކެއުން . ރަށްފުށުއުޅުން . ރަނޑުވުން . ރަންބިހެއްއެޅިގެން އުޅުން . ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން . ރައްކަލި . ރައްކަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ