...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅުންހުރި
ނއ.
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޅުން . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ދުނިޔެދާރަ . ގެވެހި . ގެވެހިކަން . ގޮތްހުރި . ގޮތް ފޮތް ހުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ