...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކައިލުން
މ.
(1) އެއްލުން ގިނަ އެއްޗިހި ތަކަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ބޭނުންނެތް އެއްޗެހިތަކެއް ތާކަށް އަޅައިލުން.
(3) އުކުން މިބަހުގެ ލުއިގޮތް.
(4) މަޖާޒް:
ތަރުތީބެއްނެތި ތަނަކަށް އެއްޗިހިތަކެއް އަޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުވަށިންދިނުން . ކޯދޮވުން . ވިއްސައިލުން . މާދެއްކުން . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ