...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުރުން
މ.
(1) ގަބުޅިކިބަޔަކުން ނުވަތަ ކާށިކިބަޔަކުން ކުދިކުދިކޮށް ގަބުޅި ނުވަތަ ކާށި އުތުވުން.
(2) ތޫނުއެއްޗަކުން ގައިގެ ތަނެއް އުތުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއުފާކުރުން . ހިޔާކުރުން . ހެޔޮކުރުން . އަތްފުޅާކުރުން . އުފާކުރުން . އުފާވުން . އެހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ