...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުޅަށްޖެހުން
މ.
ޓީ.ޓ.
ކުޅޭއިރު އަނެކާއަށް ދިފާއު ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ދަތިގޮތްގޮތަށް ބާރަށް ޖަހައި ބޯޅަ އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ