...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުޅު
ނ.
(1) އަރިކަށްޓާއިފައިގެ މަތީ ހުޅާ ބެދުނުތަން.
(2) ގަދަބައްޔަށް ހިފާއިރު ވައްޓައިލުމަށް ހަދާ ބައެއްގޮތް.
(3) ހިންތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކައްޔާލު . ކިހިލިޖެހުން . ކިނދުފާރު . އުރު . އުކުޅުކަށިގަނޑު . އުކުޅުޖެހުން . އުކުޑު . އެކުޅުޖެހުން . މަތިއުކުޅު . މާކަޅުވާ . މާކަޅުވާމަސް . ފައި . ފައިވަޅު . ފައިވަޑޮ . ފައިވަޑޮހުޅު . ފައިދަނޑި . ފަލަމަސްގަނޑު . ފާވަޑިހުޅު . ފާވަޑޮ . ފުއްވިދުރި . ދަނގަދޭތެރެ . ދަނގަތެރެ . ލަވަނު . ގިފަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ