...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްމުއްޞިބްޔާން
(1) ކުދީންބިރު.
(2) ކުޑަކުދީން އަތްފަޔަށް ވާގިއަރައި ހޭނެތޭ ބަލި ޖައްސާ ކަމަށް ހީކުރާ ޖިންނިއެއްގެ ނަން.
(3) ކުޑަކުދިން އަތްފަޔަށް ވާގިއަރައި ހޭނެތޭ ބައްޔަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ