...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްޑުން
ކއ.
(1) އުޑުތިލައިން.
(2) އަނގަމައްޗަށް ވާނޭހެން.
(3) ބަނޑުފުށް މައްޗަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ބަންޑުންލުން . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . އުޑިވުން . އުޑުތިލަމަތިން . އުޑުތިލަމަތިންއޮތުން . ފަޗިސްއެޅުން . ދަށުންދަމާ . ދަށުންދަމާކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ