...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްޑުންޖެހުން
އްޗަށް ވާނޭހެން ހެދުން.
(3) ބަނޑުފުށް މައްޗަށް ވާނޭހެން ވުން (4) ބަނޑުފުށް މައްޗަށް ވާނޭހެން ހެދުން.
(5) ހިފުމުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ބަލިކޮށްލައި ވައްޓައިލުން.
(6) މަޖާޒު:
ވާދަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ދެމީހަކު ދެމެދުގައި ކުރިކަމަކުން އަނެކަކު މާބޮޑަށް ދެރަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ