...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވަ
ނ.
(1) އަކިރިއާއި މުރަކައާއި ގައު އެނދީމާ ހުންނަ އަޅި.
(2) (ސ) ހުނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިޔާވަހި . ހިޔާވަހިކަން . ހުނި . ހުނިވަޅު . ހުނިފުރޭނުން . ހުނިފެން . ހުނިލުން . ހުވާގެކައްފާރަ . ނެތިކުރުން . ރޭނުން . ބިލެތްހުނި . ޅަ . ޅަކަން . ކޮކިން . އަނގަފިނދު . އަރާފަނި . އަތްބުޑުއުވަ . އަތްފިލާގަނޑު . އަތްފިލާއެޅުން . އުވަބިތާލުން . އުވަބިތް . އުވައި . އުވައޮޑި . އުވަވަޅު . އުވަވަޅުޖެހުން . އުވަދެވުން . އުވަދޯނި . އުވަލުން . އުވަގަށާފަލި . އުވަގަނޑު . އުވަގަނޑުހެދުން . އުވަގަނޑުލުން . އުވަގެށުން . އުވަޖެހުން . އޮމާންއުވަ . ވައިހިފުން . ވަޙްދާނިއްޔަތުކަން . ވާބޯކަން . މަންސޫޚުކުރެއްވުން . މަގުގެއްލިފައިވުން . މަޢުރިފާކުރުން . މަޢުރިފާވެރިކަން . މުށިޖެހުން . ފައްކާގެ . ފައްލަވަ . ފެންއޮއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ