...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވަގަށާފަލި
ނ.
ދޭފަތެއްގެ ސިފައިގައި އުވަގަށަން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއޮންނާނީ ދިގު އޮޑިފައްޔެއްހެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ