...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފައުކުރުން
މ.
(1) ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ތަނަވަސްކަމާއި އަރާމު ލިބޭގޮތްހެދުން.
(2) ހިތްފަސޭހަ ކުރުން.
(3) އުފާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއުފާކުރުން . އުފާކުރުން . އުފާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ