...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފާ
ނ.
އުފައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލީސާމެރުން . ހިނި . ހިނިއައުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްފޮޅިގެންދިއުން . ހިތްގައިމު . ހިތްގައިމުކަން . ހިތްގައިމުވުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުނުން . ހޭނ . ރޫޙީ . ބަހާރު . ބަޖަރާ . ކުސީ . ކުސީފިލުވުން . އަނހާނސަހަރޯ . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އަލި . އުހައު . އުހައުވެރި . އުހައުވެރިކަން . އުހާ . އުހާކުރުން . އުހާވުން . އުފައު . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . އުފައުފާޅުކުރުން . އުޖާލާ . އޮށްގުޑުވާ . މަރިޔާދު . މަރިޔާދުކަން . މަރިޔާދުވުން . މަރުޙަބާ . މަރުޙަބާކިޔުން . މަޖާ . މަޖާކުރުން . މަޙްފިލް . މުނިއަވަސްފިލުވުން . ފަތުރު . ފަޚުރު . ފަޚުރުވެރި . ފަޚުރުވެރިކަން . ފަޚުރުވެރިވުން . ފަޚުރުވެރިޔާ . ފާގަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ