...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފާވެރި
ނއ.
އުފައުވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނި . ހިނިއައުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތްފޮޅިގެންދިއުން . ހުނުން . ހޭނ . ބަހާރު . އަލި . އުހައުވެރިކަން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . އުޖާލާ . މަރިޔާދު . މަރިޔާދުކަން . ފަޚުރުވެރި . ފަޚުރުވެރިކަން . ފަޚުރުވެރިވުން . ފަޚުރުވެރިޔާ . ފާގަތިކަން . ފާގަތިވުން . ފިނި . ތަހުނިޔާ . ތަހުނިޔާކިޔުން . ތަރުޙީބުދިނުން . ސިރީވަލަކުސަ . ސުވާސްތި . ޙަފުލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ