...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފުއްލުން
މ.
(1) ތާކުއޮތް އެއްޗެއް މައްޗަށްނެގުން.
(2) އެއްޗިހިތަކެއް ހުރި ތަނުން އެހެންތަނަކަށް ގެންދިއުން.
(3) އުފުލުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުފުލުން . ގޮށްއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ