...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފެއްދުން
މ.
(1) އަލަށް އެއްޗެއް ހެދުން.
(2) އިހަށްނެތް އެއްޗެއް ހުންނާނޭގޮތް ހެދުން.
(3) އަލަށް ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހިތްއަތުލުން . ހިތްދަމައިގަތުން . ހިތްތެޅުން . ހޫނުކުރުން . ހެދުން . ހޮނދުޖެހުން . ރަޙުމަތްވުން . ރަޙުމަތްގަތުން . ރޯކުރުން . ބަނުން . ކުންފުނި ހެދުން . އަތަރުކެއްކުން . އަލިފާންކެނޑުން . އީޖާދު . އީޖާދުކުރުން . މައްސަލަޖެހުން . މައްސަލަޖެއްސުން . މީހުންބިނާކުރުން . މުޑުވައްކުރުން . ފަރުމާނުއެޅުން . ފަސާދަކުރުން . ފާސިދުކުރުން . ފިތުނަކުރުން . ފިތުނައުފެއްދުން . ފިތުނަފަސާދައުފެއްދުން . ފުސްޖެހުން . ފޯރިހިއްޕުން . ފޯރިނެގުން . ދެފުށަށްމިޔައެޅުން . ދޭތެރެޖެއްސުން . ތައްޔާރުކުރުން . ތެރި . ލާރިޖެހުން . ގަޑިހެދުން . ގަޑުބަޑު ކުރުން . ގަޑުބަޑު އުފެއްދުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ގޮނޑިޖެހުން . ސަފުހެދުން . ޖަގަޑާ ހެދުން . ޙަޟާރަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ