...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފެދުން
މ.
(1) އަލަށް އެއްޗެއް އުފެދޭގޮތްވުން.
(2) އިހަށްނެތް އެއްޗެއް ހުންނާނޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުގެއެޅުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަލަބޮލިވުން . ހިރަފުސްވުން . ހިރުވުން . ހިތިއެޅުން . ހިތިވަނުން . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްކިޔުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްދަމައިގަތުން . ހިތްޖެހުން . ރަކަރަކަ އެޅުން . ރަވަޖެހުން . ރާޅުހެދުން . ރާޅުލުން . ރުޅިއައުން . ރުޅިވުން . ރޫޖެހުން . ރޮއިހެދުން . ބަނޑިލުން . ބަޑިލުން . ބިހިނެގުން . ބިރުވެރިވުން . ބިސްފީވުން . ޅަފަށްއެރުން . ކަނޑުގަދަވުން . ކަންބޮޑުވުން . ކަރުލުން . ކަވިއެޅުން . ކަފަޖެހުން . ކުނިއެޅުން . ކުނިގަތުން . ކުރިފެޅުން . ކެހެނިއެރުން . ކޮބަޑިޖެހުން . ކޮޅިހެދުން . އައުން . އާރުލުން . އެއްކިރުވުން . އެދުންއައުން . އެދުންޖެހުން . އޮފުއެރުން . ވައިއަޑުކިޔުން . ވަފަށައެރުން . ވިހެއުން . ވިއްސާރަޖެހުން . ވިދުޖެހުން . ވިލާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ