...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުތުރަ
ނ.
ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ބާރަވަނަ ނަކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯލުން . އުތުރުނަކަތް . އުތުރުފަރާތް . މުރިނގުޖެހުން . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި . ޢަރުޟު . ޤަބީލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ