...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑަފައިން އިނުން
މ.
އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފިނދުމަސްގަނޑު ނުޖެހި ހަމައެކަނި ދެފައިގެ ބާރުގައި އިނުން.
މިގޮތަށް އިންނައިރު ހުންނާނީ ދެފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ މަހުގައި މާކަޅުވާމަސް ޖެހިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ