...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑި
ކިބައިގެ މެދުގައި މަތީކިބަ އެމުނޭނޭގޮތަށް ނާރެހެއް ހުންނާނެއެވެ.
މަތީކިބައިގެމެދުގައި އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ފޫގޮސްފައިވާ ލޯވަޅެއް ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މަތީކިބަ އެނބުރުމަށްޓަކައި ހިފަހައްޓާނެ މުށްގަނޑެއްވެސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ.
(2) (ޏ،ސ) އުނިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންބިފުށް . އުޑިއެނބުރުން . އުޑިއެޅުން . އުޑިފިލުން . އުޑުބަމަ . އެނބުރުން . ވެލިއޫޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ