...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑިކިބަފިލުން
މ.
(މިސާލުބަސް) (1) ތަންދޮރުއެނގުން.
(2) ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގުން.
(3) ކަންކަމުގެ އާޖުފާޖު އެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޑިފިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ