...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑިވުން
މ.
ހިފައިގެން ބަލިވުން.
(2) ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ބަލިވެގެން އުއްޑުންވުން.
(3) މަޖާޒު:
އަޅާގަދަވޭނަކުން ލިބޭ އިހްސާސަކުން ނުވަތަ ކުރާ އަސަރަކުން ހަދާނެގޮތް ހުސްވާ ހިސާބަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ