...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޑު
ނ.
ހާމަތަނެއްގައި ހުންނައިރު މަތިން ނޫކުލައިގައި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާތީ ފެންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއުޑު . ހާ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޫ . ބަނަ . ބަނަކަން . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބާވައިލެއްވުން . ކިލަނބު . ކިލަނބުކަން . ކިލަނބުވުން . ކޮތަރިވިލާ . އާސްމާނުކުލަ . އުއްޑުން . އުއްޑުންފައްޔާދިއުން . އުދަރެސް . އުދަރެސްމަތި . އުޑުބަޅުކުރެއްވިހިސާބު . އުޑުވިލާ މުޑުދާސް . އުޑުމަތި . އުޑުތިލަމަތިން . އުޑުތިލައިން . އޮސްފުހުން . ވަނިވިހައިތަން . ވައިވިއްސާރަ . ވައިމަތިކިއުން . ވައިދުނި . ވައިގަނޑުރޫޅުން . ވައިގަސް . ވިއްސާރަވުން . ވިއްސާރަދުނި . ވިދުން . ވިދުޖެހުން . ވިލާ . ވިލާލުން . ވެލާ . ވެލާމުޑުދާސް . މަޑިކިލަނބު . މަޑޮތެލަވުން . މޫސުންނުބައިވުން . މޭބިސްކަދުރު . ފަޅިމެދު . ފަލަކު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ފަޒާ . ފުސްހެލުން . ފުސްބޯވުން . ފެނުވަތުންގުގުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ