...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޒުރުވެރިވުން
މ.
(1) ކަމެއް ނުވުމަށް ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން.
(2) ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމެއް ނުކުރެވުން.
(3) ކަމެއް ދިމާވެގެން ކަމެއްކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ