...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޖޫރަ
ނ.
މަސައްކަތުއަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތަށް އެރުން . ހިލޭސާބަހަށް . ނާލު . ނާލުދަތުރު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނޯކަރު . ނޯކިރީ . ނޯކިރީކުރުން . ބަނޑުވޭންކާރު . ބަނޑުދިނުން . ބަތާ ދެއްވުން . ކައިދާ . ކިއެވެނީން . ކުރަހާބޭކަލުން . ކުއްޔަށްހިފުން . ކުއްޔަށްދިނުން . ކޮމިޔުނިޒަމް . އުރުވަޑުވާ . އުދަލިކާރު . އުދަލިކާރުން . މަހުމުސާރަ . މަޖޫރީ . މަޖޫރީން . މަޖޫރީކުރުން . މުސައިރަ . މުސާރަ . މުސާރަވެރިން . ފިނދުވީދައިގެންކެއުން . ދުވަހުމުސާރަ . ގަޑިފުރުން . ސުވަދަރުމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ