...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެ
ނ.
ދުރަށް އިޝާރަތްކުރާ ނަމެއް.
މިސާލު:
(ހ) އެތަން.
(ށ ) އެގެ.
(ނ) އެމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދޭގިރި . ހަނގާ . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުކަން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަ އަނބުރައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ