...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހީ
ނ.
(1) އަޅައިލާ އަޅައިލުން.
(2) އެކިގޮތްގޮތުން މީހުންނަށް ކޮށްދޭލުއި.
(3) ހިލޭދޭ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަންޖެހުން . ހިޔައުއެޅުން . ހިޔާ . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހެވަތް . ހެވޭ . ހެޔޮވުން . ހެޔޮފޯރުވުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ނަސްރުވެރި . ނަސްރުވެރިކަން . ނާ . ރަހަ . ރަޙުމަތްތެރި . ރަޙުމަތްތެރިން . ރަޙުމަތްތެރިކަން . ރަޙުމަތްތެރިވުން . ބާރުއެޅުން . ބާރުދިނުން . ބިސްވިއްސުން . ކަފުސާސް . ކެރިފޯރުން . އަހުލުވަހުލު . އަޅައިލުން . އަމިއްލަފައިމައްޗަށްތެދުވުން . އަތްބާރުއެޅުން . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އަތްގާތްކޮށްދިނުން . އިން . އިސްތިރި . އިޔާރު . އިޙުސާންތެރި . އިޙުސާންތެރިވުން . އެހީތެރި . އެހީތެރިކަން . އެހީތެރިވުން . އެހީތެރިޔާ . އެކަނިވެރި . އެކަނިވެރިކަން . އެކަނިވެރިވުން . އެއްބާރުލުން . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . ވައިކުޑަ . ވާވެރި . ވާލެއްއިޔާރެއްނެތުން . ވާލް . ވާގި . ވާގިވެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ