...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހީތެރި
ނއ.
އެހީވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުއެޅުން . ހިޔާ . ހެވަތް . ހެޔޮވުން . ރަޙުމަތްތެރި . ރަޙުމަތްތެރިން . ރަޙުމަތްތެރިކަން . ރަޙުމަތްތެރިވުން . ބާރުދިނުން . އަތްބާރުއެޅުން . އަތްގާތްކޮށްދިނުން . އިޔާރު . އިޙުސާންތެރި . އިޙުސާންތެރިވުން . އެކަނިވެރި . އެކަނިވެރިކަން . އެކަނިވެރިވުން . އެއްބާރުލުން . ވާވެރި . ވާލެއްއިޔާރެއްނެތުން . ވާލް . ވާގިވެރި . ވާގިވެރިކަން . ވާގިވެރިވުން . ވާގިވެރިޔާ . މަދަދުގާރު . މުޢާވިނު . މެދުވެރިން . ލުއިފަސޭހަ . ލުއިފަސޭހަކަން . ލުއިފަސޭހަކުރުން . ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުން . ލުއިފަސޭހަވުން . ގައިޑުން . ގަލުކޮޑުފަކީރާ . ސެންޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ