...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެހެ
ނ.
(ލ) އެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނިހަނި . ހަކަތަ . ހައިޑުރިޖަން . ހަމައެކަނި . ހަގުކަން . ހާނދީ . ހިރު . ހިރުދެމުން . ހިއްޕުން . ހިމަބޯދު . ހިތްޙަލާލު . ހިލަކަންފަތި . ހިލަމާދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލަފުއްޕުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހުނ . ހުނިގޭނުން . ހުރެ . ހުޅުފަނާދިއުން . ހެދި . ހެދިގެންއުޅުން . ހެޔޮވަރުކަން . ހޭރޭމިޔަރު . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ހޭބޯނޭރުން . ނަންއެނބުރުން . ނަކަލުނެގުން . ނަކަލުކުރުން . ނަގާކިއުން . ނަގިލިލުން . ނާރު . ނިހާލި . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ނީލަމް . ނުވަތަ . ނުފޫޒު . ނުފޫޒުގަދަ . ނުފޫޒުފޯރުވުން . ނުފެންނަތާކިހާ . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ނުސްޚާ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޫނީ . ނެގުން . ރަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ