...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނބުރިއައުން
މ.
އިންސާނުންނާއި ދިރޭބައެއް ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށްގޮސްފައި ކުރިން ހުރިތަނަށް ނުވަތަ އޮތްތަނަށް ނުވަތަ އިންތަނަށް އަލުން އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ