...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެނގުން
މ.
(1) އިޙްސާސްވުން.
(2) ދޭހަވުން.
(3) ވިސްނުން.
(4) މޭރުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސް . ހެއިއެރުން . ހެއިލެވުން . ހޭއެރުން . ހޭލުން . ހޭލުންތެރިވުން . ހޭލެވުން . ރަހައެނގުން . ރަހަލިބުން . ރޭކާލުން . ރޭފަނާ އެރުން . ބޯބޮޑުވުން . އަމާންދިނުން . އަޑު . އިރުދޭމާ . އިލްހާމު . އިހުސާސް . އިހުސާސްވުން . އުޑިކިބަފިލުން . އެނގިލެއްވުން . ވަރުއެނގުން . ވައްޓަފާޅިހުރުން . ވަގުހިފުން . ވާނުވާއެނގުން . ވިޔަވުން . ވެލިފެނުން . މަޢުލޫމާތު . މޮޔަހީވުން . ފަކުލަށްފަރިތަވުން . ފަތްފުށްއެނގުން . ފަތްފުށްދަތުން . ފާންވުން . ފާޅުވުން . ފެނުން . ފެންވަރުއެނގުން . ދަނޑިގަނޑުގެ ދެ ކޮޅު އެނގުން . ދަސްވުން . ދުނިޔެދަތުން . ދުރުވިސްނުން . ދެނެވޮޑިގެންވުން . ދެދެޑަވަކިނިވުން . ދެތުން . ދޭހަ . ދޭހަވުން . ތަންދޮރުދެތުން . ތަންދޮރޮއެނގުން . ތަފުސީލުވުން . ތަޖުރިބާ . ތަޖުރިބާވުން . ލިއަންކިއަންއެނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ