...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންމަޑި
ދައަޅި ނުވަތަ ކަޅުކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނަނީ މަޑުއަޅި ނުވަތަ ހުދުކުލައިގައެވެ.
އަނގަ ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
މިކަހަލަ މަޑީގައި، އެހެން ބައެއް މަޑީގެ ނިގުލުގައި ހުންނަ ކަހަލަ ކައްޓެއް ނުހުންނާނެއެެވެ.
މިމަޑި ގިނައިން ފެންނަނީ އެންއަރާ ދުވަސްވަރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޓުވަރުމަޑި . އެންބޯމަޑި . އެންމަސްމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ