...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންމެ
އތ.
(1) ނަންއިތުރެއްގެ ކޮޅުނެތް ކޮޅު ބަޔާންކޮށްދޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެންމެ ދެރަ، އެންމެ ރީތި.
(2) (ނއ) އެކައްޗެއްކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބާރުލައި ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެންމެ ދުވަހަކު، އެންމެ ފޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަނިހޯސާ . ހައިބަވަންތަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްދަށް އެރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯޅި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތާ . ހަތް . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަލަވެލި . ހަޑިގިއްލާ . ހާކާލާފަތް . ހާކާލިބުރުވާލި . ހާދަހާވާ . ހިނދޫ . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިނިފުޅުވެޑުވުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިރުނދުދޫނި . ހިބަރު . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކިއެޅުން . ހިކިދަގަނޑު . ހިކިދެޔަ . ހިއްމަލާދުވަސް . ހިއްތަލަ . ހިމަފުށް . ހިމާރު . ހިތާނުވަޅު . ހިތްޕުޅާވުން . ހިލަތޮށި . ހިލަގައު . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހީހަން . ހުށަހޮޅިވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ