...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންދުން
ަދަ ތަކެތީގައި ރޯކޮށްގެން އަލިފާނަށް ހެދުން.
(3) ފަރުވާއަކަށްޓަކައި ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް ފިއްސުން.
(4) އެނދުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
(5) މަޖާޒު:
ވެރިޔެއްގެ އަރިހުގައި މީހެއްގެ ބަދުނާމު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެރިމީހާ ނަފުރަތު ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުހުޅު . އަންދައިލުން . އެންދުވުން . މަޅިލުން . މަތިއަންދާފިހުން . މަތިއެންދުން . ދަނޑުއެންދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ