...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެންގުން
މ.
(1) ދުލުން ނުވަތަ ގަލަމުން ނޫނީ ލިސާނަކުން ދޭހަކޮށްދިނުން.
(2) ޚަބަރު ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާއެޅުން . ހަނިހަނި . ނޯޓިސްދިނުން . ރިޕޯޓުކުރުން . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ބާރުދެއްކުން . ބުނުން . ކިޔުން . އަންގައިލުން . އަންގާ . އަމުރު . އަމުރުކުރުން . އަމުރުމަޢުރޫފު . އަސަރު . އިސްތިހާރުކުރުން . އިޢުލާން . އުފައުފާޅުކުރުން . އޯޑަރު . މަނާކުރުން . މަސައްކަތުގޮވުން . މެސެޖު . ފަންފޮނުވުން . ފަތްތޫރަހިންގުން . ފަތްތޫރާ . ތާއީދުކުރުން . ސަފަށްގޮވުން . ސަލާމް . ޙުކުމް . ޚަބަރުކުރުން . ޚަބަރުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ