...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެރުން
ބަނޑު ހަނޑޫދެއްވާ، މަޖިލީހުގައި ހިމެނުން.
(21) ރާއްޖެތެރޭގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޭކަލަކު، (އިއްޒަތާއި ޤަދަރު (ދެއްވުމަށްޓަކާ) މަޖިލީހުގައި ހިމެނުއްވުން.
(31) މަޤާމުގެ ގޮތުން މީހަކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޔުނީފޯމްގައި ނިޝާނެއް ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ހިނިގަތުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔައުއެޅުން . ހިޔައުއެރުން . ހިޔާއެރުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހީއެރުން . ހީވުން . ހުޅުފަނާދިއުން . ހެރަހަ އެރުން . ހޭބޯ . ހޭލުން . ހޭލެވުން . ހޭޖެހުން . ނާރަދެމުން . ނާރައެރުން . ނޫފާގަތުން . ރަތްވިލާލުން . ރާޅުލުން . ރިއްސެޔޮލުން . ރިތްގަނޑު ބިނދުން . ރުކަރާއެޑުން . ރުއްއެރުން . ރޯޅިއެރުން . ބަނޑުލައިލޫދުން . ބަނޑުގިނިއެރުން . ބަންދުއެރުން . ބައިބަލާދިއުން . ބަޑިއެރުން . ބާނިލާއެރުން . ބާނިލުން . ބާރުއެރުން . ބިންގާހެލުން . ބުރޫއެރުން . ބުރޫޖެހުން . ބެހުން . ބެރާންތިއެރުން . ބޮކިލުން . ބޮލަށްވައިއެރުން . ބޮޑުމަސްތިލަވުން . ބޯނއެބުރުން . ބޯއެނބުރުން . ކަބަރުޖެހުން . ކަކާތަށްއެރުން . ކައިރިންއެޅުން . ކުށަށްޖެހުން . ކުރިބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ